Invitation til generalforsamling 2016

Foreningens generalforsamling bliver afholdt fredag d. 30. september 2016 kl. 20 på adressen:

Dayz Søhøjlandet
Lille Amerika 10
8883 Gjern

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab, samt fastsættelse af kontingent for næste år.
  Årsregnskab 2015-16 til godkendelse
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200,00 pr. år.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
  Bestyrelsen foreslår ændring at ændre foreningens regnskabsår, så det følger kalenderåret. Dette indebærer en vedtægtsændring som bestyrelsen ønsker godkendt.
 6. Indkomne forslag fra medlemmerne
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest seks uger inden generalforsamlingen.
 7. Valg til bestyrelsen
  På valg er 
  Anni Hauerslev (kasserer, genopstiller), Frederik Raabye (ordinært medlem, genopstiller) og Dorte Christoffersen (suppleant). 
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen