Invitation til generalforsamling 2018

Kære medlemmer

Foreningens generalforsamling bliver afholdt fredag d. 28. september 2018 kl. 20 på adressen:

Dayz Søhøjlandet
Lille Amerika 10
8883 Gjern

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning
 4.  Fremlæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent for næste år.
 5. Årsregnskab 2017-18 til godkendelse
  (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200,00 pr. år.)
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra medlemmerne
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest seks uger inden generalforsamlingen.
 8. Valg til bestyrelsen
  Valg af kasserer (2 år) Harriet Fabrin ønsker at genopstille.
  Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år) Conni Lyngholm Thomsen ønsker at genopstille.
  Valg af 2 suppleanter (1 år)
  Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen