Foreningens vedtægter

§ 1. Navn og Hjemsted.

Stk.1: Foreningens navn er: ”Landsforeningen for Fragilt X Syndrom”. Foreningens hjemsted er den til enhver tid valgte formands adresse.

§ 2. Formål.

Stk.1: Foreningens formål

 • At støtte personer med Fragilt X Syndrom og deres pårørende, gennem information, rådgivning og erfaringsudveksling.
 • At virke i interesse for personer med Fragilt X Syndrom overfor institutioner og myndigheder.
 • At udbrede kendskabet til Fragilt X Syndrom – til gavn for personer med Fragilt X Syndrom og deres pårørende.
 • At virke for støtte og udvikling af forskningen i Fragilt X Syndrom.
 • At samarbejde med tilsvarende udenlandske foreninger i relevant omfang.
 • At opnå kontakt med flest mulige familier med Fragilt X Syndrom i Danmark, med henblik på at tilbyde informationer om syndromet, så beslutninger kan træffes på et kvalificeret grundlag.

§ 3. Medlemskab og kontingent.
Stk.1: Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, husstande, firmaer, selskaber, institutioner og foreninger.
Stk.2: Til dækning af foreningens daglige udgifter betaler medlemmerne et årligt kontingent, fastsat af generalforsamlingen.
Stk.3: Kontingentet for et løbende regnskabsår (1.7-30.6) forfalder til betaling 1. juli.
Stk.4: Udmeldelse kan ske med en måneds varsel. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

§ 4. Foreningens finansiering.

Stk.1: Foreningen skal, så vidt det er muligt, finansiere sine aktiviteter ved tilskud fra offentlige og private fonde, samt ved tilskud fra stat, kommuner, evt. sponsorering samt gaver fra private og/eller virksomheder.

§ 5. Generalforsamling.

Stk.1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk.2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned.
Stk.3: Medlemmerne indkaldes skriftligt til generalforsamlingen med mindst 4 ugers varsel og med angivelse af dagsorden.
Stk.4: Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Godkendelse af dagsorden.
 • Fremlæggelse af formandens beretning.
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt fastsættelse af kontingentet.
 • Indkomne forslag fra medlemmerne.
 • Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • Eventuelt.

Stk. 5 Referat af generalforsamlingen offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk.1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det påkrævet eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom, med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.
Stk.2: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel og senest 14 dage efter begæring herom er fremkommet til bestyrelsen.

§ 7. Generalforsamlingens afvikling.

Stk.1: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.
Stk.2: Den valgte referent fører referat. Referatet godkendes af bestyrelsen.
Stk.3: Stemmeret har alle medlemmer med gyldigt medlemsbevis, d.v.s. kvittering for indbetalt kontingent. Hvert medlemskab har 1 (én) stemme.
Stk.4: Når ikke andet er fastsat i vedtægterne, afgøres alle afstemninger ved almindeligt stemmeflertal. Der kan stemmes ved fuldmagt.
Stk.5: Vedtægtsændringer eller beslutning om opløsning af foreningen kræver mindst 2/3 majoritet (fremmødte samt fuldmagter). Forslag til vedtægtsændring eller opløsning af foreningen skal være optaget i den af bestyrelsen udsendte dagsorden.

§ 8. Bestyrelsen

Stk.1: Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, som består af en formand, en kasserer og 3 medlemmer samt evt. suppleanter.
Stk.2: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen, således at formand og 2 medlemmer vælges i ulige årstal og kasserer og 1 medlem vælges i lige årstal. Genvalg kan finde sted.
Stk.3: Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer herudover sig selv for et år af gangen med næstformand og sekretær.
Stk.4: Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder om det.
Stk.5: Formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, der er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt 2 medlemmer er tilstede.
Stk.6: Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne. Referaterne forelægges til godkendelse af bestyrelsen og offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§ 9. Regnskab og revision

Stk.1: Foreningens regnskabsår er 1. juli – 30. juni.
Stk.2: Kassereren, der modtager foreningens indtægter og udbetaler de af formanden godkendte udgifter, fører regnskab og medlemsfortegnelse.
Stk.3: Foreningens midler indsættes i pengeinstitut på en konto, der kan disponeres af formanden, og kassereren
Stk.4: Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§ 10. Foreningens opløsning.

Stk.1: Foreningens opløsning kan kun ske, når det vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger efter reglerne om vedtægtsændringer. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler en dansk forening med et beslægtet formål.