Referat fra generalforsamling den 28. september 2018

Pkt. 1. Valg af dirigent og referent.

Connie Lyngholm blev valgt som dirigent og Harriet Fabrin som referent.

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

Pkt. 3 Formandens beretning

Det har været et anderledes år, da vi har afholdt lidt færre kurser.
Året startede med 3 nye bestyrelsesmedlemmer – Tinne Eilertsen, Vicky Overgaard og Harriet Fabrin. Alle i bestyrelsen er i år udstyret med en bærbar pc bl.a. for at lave overgangen nemmere til evt. nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen arbejder fint sammen via mail, selvom der er gode og dårlige perioder i deres familier.

Det har været en udfordring for alle, at Kennedy Centret har fungeret så dårligt men der er ansat ny psykolog Susanne Holt Vineke. Eva Bryld og Vicky Overgaard har haft møde med hende og Susanne vil gerne have supervision af tidligere psykolog fra Kennedy Centret Jytte Lunding.

Der er også kommet mange nye medlemmer det sidste år, hvilket er rigtig dejligt. Det skal dog nævnes, at alle bestyrelsesmedlemmer arbejder privat hjemmefra og ikke har noget officielt foreningskontor, hvilket kan være en udfordring, når Kennedy Centret ikke fungerer. Psykolog og læge på centret arbejder kun hver 2. uge med fragilt-x.

Mange forespørger om fragilt-x emner hos Eva og hun opfordrer til, de skal blive medlem af foreningen.

Methe Nielsen er ansat som regnskabsfører, så Eva Bryld og Harriet Fabrin har haft møde med hende.

Eva Bryld sender info til tv2 Lorry om info om Fragilt-x-dag den 10/10 og andre steder. Der kommer artikel i LEV-bladet næste gang om fragilt-x og der opfordres til, man også spreder budskabet på eget initiativ i
lokalområdet.

Der har været meget bøvl med at arrangere i Gjern i år, efter det er overgået til Landal og der har været mange ting, som blev anderledes. Eva Bryld har haft møde og mange telefonsamtaler med dem for at fortælle om fx-behov men det kan ikke imødegås fremover, så det er sidste år vi er her. Det er svært at
finde noget tilsvarende, der passer til vores medlemmers behov men bestyrelsen vil arbejde på sagen i det kommende år.

Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent.

Uændret – fortsættes med kr. 200 pr. år.

Pkt. 5 Årsregnskab 2017/18.

Udgår pga. Methe har været sygemeldt og ikke har haft mulighed for at lave regnskabet færdigt men vil afslutte det inden afslutningen af november. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling.

6. Ingen forslag.

7. Ingen forslag.

8. Valg til bestyrelsen.

Harriet Fabrin blev genvalgt som kasserer for 2 år.

Conni Lyngholm Thomsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

Signe Lovring og Marie Louise Bjerg blev valgt som bestyrelsessuppleanter for 1 år.

Revisor: Jesper Overgaard blev genvalgt. Revisorsuppleant: Finn Overgaard blev genvalgt.

9. Eventuelt

Kan vi gøres os mere synlige? Der blev diskuteret kontaktpersoner i bestyrelsen og netværksgrupper. Mariola Mathiasen sætter youtube video om Ole på foreningens fb-side igen. Husk også selv at udbrede budskabet – især 10/10. Skal der noget i pressen m.v., er det vigtigt, det er facts og bliver beskrevet rigtigt i en evt. artikel. Læge Helle Hjalgrim har en masse viden om fragilt-x syndrom og har ”klinik for børn”. Fragilt-x syndrom er det eneste, der er tilbage på Kennedy fra på mandag. Hvad kan vi bruge Kennedy Centret til? Det er svært for medlemmer udenfor Sjælland. Bør man gøre Sundhedsstyrelsen opmærksom på, det ikke fungerer? Det er ”kun” et videncenter og ikke et højtspecialiseret videncenter. Man savner også socialformidler på Kennedy Centret efter Karina er holdt. Forslag om en ”startpakke” til nydiagnostiserede på foreningens hjemmeside. Karina Didriksen er nyt medlem i foreningen og vil gerne være testperson for materiale til nye forældre. Det anbefales at printe informationsbrochurer fra Kennedys side til daginstitutioner m.v. Se under Viden og kommunikation/links.

Kursusweekend for Fuldmuterede Fragilt X piger og kvinder

7-9 september 2018.

Er du min. 15 år, eller tæt på 😉
Så tilbyder foreningen weekend i København til udveksling af erfaringer og hygge.

Hvad er svært i hverdagen?
Hvad kan vi bruge hinanden til?
Tips og tricks i hverdagen?
Styrk dit selvværd!!!!

Vi mødes fredag og slutter søndag efter en hyggelig gå tur

Deltager betaling 500 kr.

Nærmere program følger sammen med adresse i København

Du SKAL være medlem
Af “Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark” for at kunne deltage.

Tilmelding senest d.15 august på formand@fragiltx.dk

God Sommer.

På vegne Bestyrelsen

Eva Bryld
Formand

Invitation til generalforsamling 2018

Kære medlemmer

Foreningens generalforsamling bliver afholdt fredag d. 28. september 2018 kl. 20 på adressen:

Dayz Søhøjlandet
Lille Amerika 10
8883 Gjern

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning
 4.  Fremlæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent for næste år.
 5. Årsregnskab 2017-18 til godkendelse
  (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200,00 pr. år.)
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra medlemmerne
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest seks uger inden generalforsamlingen.
 8. Valg til bestyrelsen
  Valg af kasserer (2 år) Harriet Fabrin ønsker at genopstille.
  Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år) Conni Lyngholm Thomsen ønsker at genopstille.
  Valg af 2 suppleanter (1 år)
  Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen