Referat af generalforsamling i Gjern d. 29. september

Foreningens generalforsamling blev afholdt
Dayz Søhøjlandet
Lille Amerika 10
8883 Gjern

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
  Formanden byder velkommen og Conni Lyngholm vælges som dirigent og Frederik Raabye som referent.
 2. Godkendelse af dagsorden
  Dirigenten konstaterer at indkaldelsen til generalforsamlingen blev rettidigt udsendt og dagsordenen er godkendt.
 3. Formandens beretning
  Formand Eva Bryld fremlagde sin årsberetning og takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer. Den fulde beretning udgives i sin fulde længe her på siden.
 4. Fremlæggelse af regnskab, samt fastsættelse af kontingent for næste år
  Årsregnskab 2016-17 blev gennemgået af Anni Hauerslev og godkendt uden kommentarer.
  Vi har for første gang i foreningens historie oplevet røde tal i regnskabet grundet prioritering i investeringer i afholdelse af familiekurset i Gjern og den europæiske konference i København i 2016. Foreningens økonomi er fortsat sund med en fornuftig egenkapital.
  Anni anbefaler at foreningen omlægger sit regnskabsår til at følge kalenderåret. Det vil lette revision og afrapportering i forbindelse med støtte fra ministeriet.
  Bestyrelsen forslag om uændret kontingent på kr. 200,00 pr. år blev vedtaget.
 5. Forslag fra bestyrelsen
  Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen.
 6. Indkomne forslag fra medlemmerne
  Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
 7. Valg til bestyrelsen
  Anita Pedersen, Marie-Louise Bjerg, Frederik Raabye og Anni Hauerslev har valgt at træde ud af bestyrelsen og takkes for deres arbejde.
  Valg af formand (2 år)
  Eva Bryld stillede op og blev genvalgt til formand.
  Valg af kasserer (1 år)
  Harriet Fabrin stillede op og blev valgt som ny kasserer.
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 år)
  Vicky Bæk Overgaard og Tinne Eilersen stillede op og blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.
  Valg af 1 bestyrelsesmedlem (1 år)
  Conni Lyngholm stillede op og blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.Valg af 2 suppleanter (1 år)
  Dorthe Christoffersen blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
  Valg af revisor og revisorsuppleant
  Jesper Bæk Overgaard blev valgt som foreningens revisor og Finn Overgaard som revisorsuppleant./li>

 8. Eventuelt
 9. Ingen emner til eventuelt.

Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig som følger:

Formand
Eva Bryld
Næstformand
Vicky Bæk Overgaard
Kasserer
Harriet Fabrin
Sekretær
Conni Lyngholm
Bestyrelsesmedlem
Tinne Eilertsen